Характеристики груп для занять на уроках фізичної культури та особливості організації занять з учнями в навчальних закладах

Назва медичної групи Критерії віднесення учнів до груп Характеристика фізичного навантаження Примітка
Основна група Здорові діти та діти, які мають гармонічний, високий або середній рівень фізичного розвитку з високим або вище середнього рівнем функціо-нально-резервних можливос-тей серцево-судинної системи Фізична підготовка проводиться в повному обсязі згідно з навчаль-ними програмами з урахуванням індивідуа-льних особливостей розвитку дитини Дозвіл лікаря щодо занять, які супроводжуються підвищеними фізичними навантаженнями (заняття в спортивних секціях, танці, хореографія тощо), надається тільки після поглибленого медичного обстеження
Підготовча група Діти в реабілітаційному періоді після випадку гострої захворюваності, що не потребує курсу лікувальної фізкультури, з середнім рівнем функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи Поступове збільшення навантаження без здачі нормативів Заборонено заняття в спортивних секціях, проте рекомендовано додаткові заняття у групах загально-фізичної підготовки або в домашніх умовах з метою ліквідації недоліків у фізичній підготовці (за індивідуальними комплекс-завданнями вправ, що спрямовані на підвищення рівня функціональних можливостей серцево-судинної системи та системи дихання, зміцнення певної групи м’язів, оволодіння певними руховими навичками або підвищення рівня їх виконання)
Спеціальна група Значні відхилення постійного або тимчасового характеру в стані здоров’я, що не перешкоджають навчанню в школі, проте протипоказані для занять фізичною культурою за навчальною програмою. Рівень функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи: низький або нижче середнього. Учні, які мають дефекти опірно-рухового апарату і не можуть займатися за загальною програмою. Фізична підготовка проводиться за спеціальними програмами з урахуванням характеру та ступеня наявних відхилень Заняття проводяться вчителем фізичної культури з наданням індивідуальних завдань безпосередньо на урокахУчні, які не пройшли медичного обстеження (рекомендованого додаткового обстеження), до навантажень на уроках фізичної культури не допускаються, про що повинні бути поінформовані їх батьки.

Наказом директора навчального закладу списки учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп, затверджуються на поточний рік і доводяться до відома вчителів (викладачів) фізичної культури, класних керівників. На підставі наказу класний керівник за участю медичного працівника навчального закладу оформлює Листок здоров’я, який знаходиться в журналі обліку навчальних занять (табл.. 7).

У разі необхідності зміни щодо групи заносяться в Листок здоров’я класу з обов’язковим підписом класного керівника або медичного працівника навчального закладу.

Таблиця 7

Прізвище, імя, по батькові Дата народження Група з фізкультури Термін дії Зміна групи з фізкультури Термін дії Примітка

Визначення гармонійності та рівня фізичного розвитку учнів проводиться з використанням стандартів фізичного розвитку.

Функціонально-резервні можливості серцево-судинної системи дітей визначаються в амбулаторно-поліклінічних закладах медичним працівником, результати проби вносяться до амбулаторної карти та довідки про дозвіл відвідування навчального закладу з визначенням групи для занять на уроках фізичної культури.

Визначення функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи проводиться за пробою Руфьє. Показання для проведення проби Руфьє після перенесеного гострого захворювання визначає лікар-педіатр або сімейний лікар залежно від особливостей індивідуального розвитку та перебігу хвороби.

Методика проведення функціональної проби Руфєполягає у наступному:

Учень повинен виконати ЗО присідань з витягнутими вперед руками протягом 45 с. Учневі пропонують самостійно і голосно проводити рахунок (“один”, “два” і т. ін.), що дозволяє уникнути затримки дихання.

Після 3-5 хв. відпочинку, у положенні сидячи, у обстежуваного підраховують пульс кожні 15 с., доки не буде отримано 2-3 однакові цифри. Отримані дані записують до протоколу, і пропонується виконати навантаження.

Під час виконання проби необхідно стежити за збереженням стандартних умов виконання навантаження, за зовнішніми ознаками втоми дитини.

Після закінчення присідань учень сідає і проводиться підрахунок пульсу за перші 15с. першої хвилини відновлення та за останні 15с. першої хвилини відновлення.

Оцінку функціональних можливостей серцево-судинної системи проводять за індексом Руфьє (ІР\ що розраховується за формулою:

4 х (ЧCC1 + ЧСС2 + ЧСС3 ) – 200

ІР = ——————————————

де: ЧССІ - пульс за 15 с-y стані спокою; ЧСС2- пульс за перші 15 с першої хвилини відновлення; ЧССз — пульс за останні 15 с першої хвилини відновлення.

Рівні функціонального резерву серця визначаються з урахуванням п'яти градацій:

менше 3 — високий рівень;

4–6 — вище середнього (добрий);

7–9 — середній;

10–14 — нижче середнього (задовільний);

більше 1 5 — низький;

ЧСС — частота серцевих скорочень.

У разі визначення зниження рівня функціональних можливостей серцево-судинної системи за відсутності клінічних проявів хвороби проводиться додаткове обстеження відповідного спеціаліста зі зміною групи для занять на уроках фізичної культури.

Після перенесення гострих захворювань, оперативного втручання або травмування на період реабілітації учні тимчасово зараховуються за призначенням лікаря до підготовчої групи, оскільки повне звільнення від фізкультури призводить до явищ гіпокінезії з несприятливими для організму наслідками.

За місяць до закінчення терміну перебування учня в спеціальній або підготовчій групі класний керівник письмово повідомляє учня та його батьків про необхідність проходження повторного медичного огляду з метою визначення групи для занять фізичною культурою. Перші визначення групи для занять на уроках фізичної культури проводяться під час поглибленого обстеження дитини перед вступом до навчального закладу.


4112590623568314.html
4112706721601540.html
    PR.RU™