Ри­су­нок 5.Вік­но про­гра­ми Про­від­ник

Вік­но про­гра­ми Про­від­ни­ка ду­же схо­же на вік­но пап­ки. Ос­нов­на від­мін­ність у тім, що вік­но Про­від­ни­ка має не одну панель а дві: лі­ву па­нель, на­зи­ва­ну па­нел­лю па­пок, і пра­ву па­нель, на­зи­ва­ну па­нел­лю вмі­сту.

На­ві­га­ціяпо фай­ло­вій сис­те­мі. Ціль на­ві­га­ції скла­да­є­ть­ся в за­без­пе­чен­ні по­шу­ку пот­ріб­ної пап­ки й дос­ту­пу до її вмі­сту. На­ві­га­цію за фай­ло­вою струк­ту­рою ви­ко­ну­ють на лі­вій па­не­лі Про­від­ни­ка, на якій по­ка­за­на струк­ту­ра па­пок. Пап­ки мо­жуть бу­ти роз­гор­ну­ті або згор­ну­ті, а та­кож роз­кри­ті або за­кри­ті. Як­що пап­ка має вкла­де­ні пап­ки, то на лі­вій па­не­лі по­руч із пап­кою ві­доб­ра­жа­є­ть­ся ву­зол, від­зна­че­ний зна­йо­мий «+». Кла­цан­ня на вуз­лі роз­вер­тає пап­ку, при цьо­му зна­чок вуз­ла мі­ня­є­ть­ся на «-». У та­кий же спо­сіб пап­ки й згор­та­ю­ть­ся, при по­втор­но­му кла­цан­ні на вуз­лу зі зна­ком «-».

Для то­го щоб роз­кри­ти пап­ку, тре­ба клац­ну­ти на її знач­ку. Уміст роз­кри­тої пап­ки ві­доб­ра­жа­є­ть­ся на пра­вій па­не­лі. Од­на з па­пок на лі­вій па­не­лі роз­кри­та зав­жди. За­кри­ти пап­ку кла­цан­ням на її знач­ку не­мож­ли­во - во­на за­кри­є­ть­ся ав­то­ма­тич­но при роз­крит­ті будь-якої ін­шої пап­ки.

За­пуск про­грам і від­крит­тя до­ку­мен­тів. Ця опе­ра­ція ви­ко­ну­є­ть­ся под­вій­ним кла­цан­ням на знач­ку про­гра­ми або до­ку­мен­та на пра­вій па­не­лі Про­від­ни­ка. Як­що пот­ріб­ний об'єкт на пра­вій па­не­лі не по­ка­за­ний, тре­ба ви­ко­на­ти на­ві­га­цію на лі­вій па­не­лі й знай­ти пап­ку, у якій він знаходиться.

Ство­рен­ня па­пок. Щоб ство­ри­ти но­ву пап­ку, спо­чат­ку тре­ба на лі­вій па­не­лі Про­від­ни­ка роз­кри­ти пап­ку, усе­ре­ди­ні, якої, во­на бу­де ство­ре­на. Пі­сля цьо­го тре­ба пе­ре­йти на пра­ву па­нель, клац­ну­ти пра­вою кноп­кою ми­ші на віль­но­му від знач­ків міс­ці й ви­бра­ти в кон­тек­ст­но­му ме­ню пункт Ство­ри­ти, Пап­ку.На пра­вій па­не­лі з'явиться зна­чок пап­ки з на­звою Но­ва пап­ка. На­зву при цьо­му бу­де ви­ді­ле­но, і в та­ко­му ста­ні її мож­на ре­да­гу­ва­ти. Пі­сля то­го як пап­ка бу­де ство­ре­на, во­на ввій­де до скла­ду фай­ло­вої струк­ту­ри, ві­доб­ра­жу­ва­ної на лі­вій па­не­лі.Ко­пію­ван­ня й пе­ре­мі­щен­ня фай­лів і па­пок. Пап­ку, з якої від­бу­ва­є­ть­ся ко­пію­ван­ня, на­зи­ва­ють дже­ре­лом. Пап­ку, у яку від­бу­ва­є­ть­ся ко­пію­ван­ня, на­зи­ва­ють при­йма­чем. Ко­пію­ван­ня ви­ко­ну­ють ме­то­дом пе­ре­тягування знач­ка об'єкта із однієї па­не­лі Про­від­ни­ка на другу. Можна також виконувати ко­пію­ван­ня й пе­ре­мі­щен­ня фай­лів і па­пок на одній панелі. Розглянемо ко­пію­ван­ня й пе­ре­мі­щен­ня фай­лів і па­пок з правої панелі на ліву.

Пер­ше зав­дан­ня - знай­ти й роз­кри­ти пап­ку - дже­ре­ло, щоб на пра­вій па­не­лі був вид­ний об'єкт який копіюється. Дру­ге зав­дан­ня - знай­ти на лі­вій па­не­лі пап­ку - при­ймач, але роз­кри­ва­ти її не тре­ба. Да­лі об'єкт пе­ре­тас­ку­ють із пра­вої па­не­лі на лі­ву й по­мі­ща­ють на зна­чок пап­ки при­йма­ча. У той мо­мент, ко­ли на­ве­ден­ня ви­ко­на­не пра­виль­но, під­пис під знач­ком мі­няє ко­лір, і кноп­ку ми­ші мож­на від­пус­ти­ти

Як­що пап­ка - при­ймач, і пап­ка - дже­ре­ло, на­ле­жать од­но­му дис­ку, то при пе­ре­тас­ку­ван­ні ви­ко­ну­є­ть­ся пе­ре­мі­щен­ня, а як­що різ­ним дис­кам, то ко­пію­ван­ня. При зво­рот­ній дії ви­ко­ну­ють спе­ці­аль­не пе­ре­тас­ку­ван­ня при на­тис­ну­тій кноп­ці миші. У кож­но­му ра­зі як­що не­об­хід­но ко­пію­ва­ти на­тис­ка­ють кла­ві­шу Ctrl, а як­що пе­ре­мі­щен­ня теShift при ви­ко­нан­ні опе­ра­ції пе­ре­тас­ку­ван­ня.

Ви­да­лен­ня фай­лів і па­пок. На лі­вій па­не­лі від­кри­ва­ють пап­ку, що міс­тить об’єкти, які видаляються, а на пра­вій па­не­лі ви­ді­ля­ють пот­ріб­ний об'єкт, або гру­пу об'єктів.

Ви­да­лен­ня мож­на ви­ко­ну­ва­ти де­кіль­ко­ма спо­со­ба­ми. Кла­сич­ний спо­сіб - за до­по­мо­гою ко­ман­ди Файл ► Ви­да­ли­ти з ряд­ка ме­ню (як­що не один об'єкт не ви­ді­ле­ний, ко­ман­да не ак­ти­ві­зу­є­ть­ся). Біль­ше зруч­ний спо­сіб - ви­ко­ри­ста­ти ко­манд­ну кноп­ку на па­не­лі ін­ст­ру­мен­тів. Ще більш зруч­но ско­ри­ста­ти­ся кон­тек­ст­ним ме­ню. Клац­ніть пра­вою кноп­кою ми­ші на об’єкті який ви­да­ля­є­ть­ся і ви­бе­ріть у кон­тек­ст­но­му ме­ню пункт Ви­да­ли­ти. Але са­мий зруч­ний спо­сіб ви­да­лен­ня ви­ді­ле­но­го об'єкта скла­да­є­ть­ся у ви­ко­ри­стан­ні кла­ві­ші De­lete кла­віа­ту­ри.

Ство­рен­ня яр­ли­ків об'єктів.Пер­ший спо­сіб. Об'єкт ви­би­ра­є­ть­ся на пра­вій па­не­лі Про­від­ни­ка й пе­ре­тас­ку­є­ть­ся при на­тис­ну­тій пра­вій кноп­ці ми­ші на зна­чок пот­ріб­ної пап­ки на лі­вій па­не­лі (спе­ці­аль­не пе­ре­тас­ку­ван­ня). При від­пус­кан­ні кноп­ки на ек­ра­ні з'являється ме­ню, у яко­му не­об­хід­но ви­бра­ти пункт Ство­ри­ти яр­лик.

Дру­гий спо­сібза­сно­ва­ний на ви­ко­ри­стан­ні про­гра­ми Май­стер. Для то­го щоб за­пус­ти­ти Май­стер ство­рен­ня яр­ли­ка, тре­ба клац­ну­ти пра­вою кноп­кою ми­ші у вік­ні тої пап­ки, у якій ство­рю­є­ть­ся яр­лик об'єкта. У кон­тек­ст­но­му ме­ню, що від­крив­ся, вар­то ви­бра­ти ко­ман­ду Ство­ри­ти Яр­лик, і то­ді від­бу­де­ть­ся за­пуск про­гра­ми Май­стер. У діа­ло­го­во­му вік­ні май­ст­ра є ря­док, у по­ле якої вар­то вве­сти шлях дос­ту­пу до об'єкта, для яко­го ство­рю­є­ть­ся яр­лик, на­прик­лад C:\Wind­dows\Calc.exe.Зва­жаю­чи на те, що ко­ри­сту­вач не мо­же пам'ятати шля­хи до всіх об'єктів, то­му уве­ден­ня ад­ре­си об'єкта від­шу­ку­є­ть­ся че­рез кноп­ку Ог­ляд. При кла­цан­ні на кноп­ці Ог­ляд від­кри­ва­є­ть­ся од­но­ймен­не діа­ло­го­ве вік­но. У цьо­му вік­ні мож­на ви­бра­ти не­об­хід­ний диск, пап­ку, файл че­рез кноп­ку Від­кри­ти,і шлях ав­то­ма­тич­но за­но­сить­ся в ко­манд­ний ря­док май­ст­ра ство­рен­ня яр­ли­ка. Для пе­ре­хо­ду до на­ступ­но­го ета­пу (діа­ло­го­во­му вік­ну) не­об­хід­но на­жа­ти на кноп­ку Да­лі. В ос­тан­нім діа­ло­го­во­му вік­ні вво­дить­ся ім'я яр­ли­ка й кноп­ка Да­лі за­мі­ня­є­ть­ся на кноп­ку Го­то­во, кот­ру не­об­хід­но на­жа­ти для ство­рен­ня яр­ли­ка.

Як­що ство­рю­є­ть­ся яр­лик для об'єкта, не­ві­до­мо­го сис­те­мі, то май­стер про­дов­жує свою ро­бо­ту й про­по­нує ви­бра­ти який-не­будь зна­чок з ко­лек­ції знач­ків, на­яв­них у скла­ді сис­те­ми.

При­йо­ми під­ви­щен­ня ефек­тив­но­сті ро­бо­ти з об'єктами. Такі прийоми основані на використанні бу­фе­ра об­мі­ну для ро­бо­ти з об'єктами. Бу­фер об­мі­ну - це об­ласть пам'яті для про­між­но­го збе­рі­ган­ня об'єкта. Прин­цип ро­бо­ти з бу­фе­ром об­мі­ну ду­же про­стий:

1. Від­кри­ває­мо пап­ку - дже­ре­ло. Ви­ді­ляє­мо кла­цан­ням пот­ріб­ний об'єкт.

2. Ко­пію­є­мо або за­би­рає­мо об'єкт у бу­фер. У пер­шо­му ви­пад­ку об'єкт за­ли­ша­є­ть­ся в пап­ці дже­ре­лі й мо­же бу­ти роз­мно­же­ний. У дру­го­му ви­пад­ку він від­да­ля­є­ть­ся з пап­ки - дже­ре­ла й збе­рі­га­ти­ся в бу­фе­рі. Ос­тан­ня опе­ра­ція на­зи­ва­є­ть­ся ще ви­рі­зан­ням.

3. Від­кри­ває­мо пап­ку - при­ймач і по­мі­щає­мо в неї об'єкт із бу­фе­ра об­мі­ну.

Три за­зна­че­них опе­ра­ції (Ко­пію­ва­ти, Ви­рі­за­ти, Вста­ви­ти) мож­на ви­ко­на­ти різ­ни­ми спо­со­ба­ми. Кла­сич­ний при­йом скла­да­є­ть­ся у ви­ко­ри­стан­ні пунк­ту Ви­прав­лен­ня в ряд­ку ме­ню, але більш зруч­но ко­ри­сту­ва­ти­ся ко­манд­ни­ми кноп­ка­ми па­не­лі ін­ст­ру­мен­тів:

-Ко­пію­ва­ти

- Ви­рі­за­ти

-Вста­ви­ти

Най­ефек­тив­ні­ший спо­сіб ро­бо­ти з бу­фе­ром об­мі­ну скла­да­є­ть­ся у ви­ко­ри­стан­ні ком­бі­на­цій кла­віш кла­віа­ту­ри:

Ctrl + C - Ко­пію­ва­ти в бу­фер;

Ctrl + X - Ви­рі­за­ти в бу­фер;

Ctrl + V - Вста­ви­ти з бу­фе­ра.

Че­рез бу­фер об­мі­ну мож­на пе­ре­но­си­ти фраг­мен­ти тек­стів з од­но­го до­ку­мен­та в ін­шій, мож­на пе­ре­но­си­ти ілю­ст­ра­ції, зву­ко­за­пи­су, ві­део­фраг­мен­ти, фай­ли, пап­ки й вза­га­лі будь-які об'єкти. Бу­фер об­мі­ну - по­туж­ний за­сіб для ро­бо­ти з до­дат­ка­ми й до­ку­мен­та­ми в Win­dows. Уміст бу­фе­ра об­мі­ну мож­на пе­ре­гля­ну­ти спе­ці­аль­ною служ­бо­вою про­гра­мою Пе­ре­гляд бу­фе­ра об­мі­ну, що за­пус­ка­є­ть­ся ко­ман­дою Пуск, Про­гра­ми, Стан­дарт­ний, Служ­бо­ві, Бу­фер об­мі­ну.

Гру­по­ве ви­ді­лен­ня об'єктів. Су­між­ні об'єкти ви­ді­ляю­ть­ся кла­цан­ням кла­ві­ші ми­ші на пер­шо­му об'єкті, з на­тис­ну­тою кла­ві­шею Shift, і на ос­тан­ньо­му об'єкті. Не­су­між­ні об'єкти ви­ді­ляю­ть­ся з на­тис­ну­тою кла­ві­шею Ctrl.

По­дан­ня об'єктів. Об'єкти мо­жуть бу­ти пред­став­ле­ні в пап­ках або в Про­від­ни­ку різ­ни­ми ви­да­ми. Іс­ну­ють на­ступ­ні ви­ди зображення об'єктів: Ве­ли­кі знач­ки; Дріб­ні знач­ки; Спи­сок; Таб­ли­ця.

Ви­бір ме­то­ду по­дан­ня ви­ко­ну­ють за до­по­мо­гою ко­манд ряд­ка ме­ню Вид, або за до­по­мо­гою ко­манд­ної кноп­ки Вид.

Упо­ряд­ку­ван­ня об'єктів. Під упо­ряд­ку­ван­ням ро­зу­мі­ють сор­ту­ван­ня Об'єктів. Іс­нує чо­ти­ри ме­то­ди сор­ту­ван­ня: по іме­ні, по ти­пу, по роз­мі­ру, по да­ті ство­рен­ня. Ме­тод упо­ряд­ку­ван­ня ви­би­ра­ють за до­по­мо­гою ко­ман­ди ме­ню Вид ► Упо­ряд­ку­ва­ти знач­ки. При сор­ту­ван­ні по іме­ні об'єкти роз­та­шо­ву­ю­ть­ся в ал­фа­віт­но­му по­ряд­ку. Як­що об'єкти ві­доб­ра­жа­ю­ть­ся у ви­гля­ді таб­ли­ці, то сор­ту­ва­ти мож­на ви­ко­ри­сто­вую­чи за­го­ло­вок таб­ли­ці як кноп­ку. При пер­шо­му кла­цан­ні на за­го­лов­ку стовп­ця від­бу­ва­є­ть­ся сор­ту­ван­ня об'єктів по да­но­му стовп­ці у ви­схід­но­му по­ряд­ку, при по­втор­но­му кла­цан­ні - у спад­но­му.


3998135610900095.html
3998198932955024.html
    PR.RU™