Практична робота

Тема: Омоніми. Синоніми. Антоніми.

Мета: Поглибити знання студентів про лексику української мови, її синонімічне багатство, працювати над роз’ясненням складних випадків словотворення; розвивати вміння студентів лексично й стилістично грамотно висловлювати свої думки, виховувати почуття поваги до української мови.

Обладнання:підручник, таблиці, словники, картки.

Завдання для виконання

Завдання 1. Прослухайте вірш, випишіть синоніми.

Лелека

Ходить бузько по мочарах

У червоних чоботярах,

Дивиться в прозору воду,

Ганить жаб'ячу породу...

Десь читав я, що французи

Жаб їдять, як чорногузи.

Але в них ті жабенята —

Тільки на великі свята...

Геть ненависну дієту!

Краще їсти з очерету.

Листя! Все! Доволі! Крапка!

Втім, поглянув — скаче жабка.

Ось вона! — завмер лелека...

І дієту він ламає:

Клац! — і жабки вже немає.

(Д. Павличко)

Поясніть значення слова ганить.

Доберіть до нього синоніми.

Назвіть у поданому вірші відомі вам орфограми.

Завдання 2. Доберіть синоніми до виділених слів у словосполу­ченнях.

Безмежне поле, широкий шлях, збагнути прочита­не, баский кінь, запеклий бій, непроглядна ніч, негли­бока річка, видніється на горизонті, сміливість у бою, дзвінко сміятися.

Завдання 3. Запишіть речення. До виділених слів доберіть сино­німи.

А небо над ними розкинулось другим океаном, воно вже світлішає, рожевіє на сході, хвилює своєю велич­ністю. (О. Гончар) Вода прибувала з дивовижною шви­дкістю. В один день затопило ліси, сінокоси, городи. Стало смеркати, розгулялася буря. (О. Довженко)

Простежте, як впливає на виразність мовлення пра­вильний вибір слова.

Завдання 4. Запишіть речення. З поданих у дужках синонімів доберіть найбільш доцільний.

З льоду (споруджуємо, будуємо, ставимо) кришта­левий палац. Важко (передати, розказати, розповісти) словами гру сонячних променів у (світлих, прозорих) стінах палацу. Ця краса (захоплює, дивує, вражає). В якийсь єдиний за весь день момент, коли сонце (опус­кається, спускається, спадає) над лісом, у кришталево­му палаці панує зелений (присмерк, сутінок, сутінь), що нагадує морську (глибінь, глибину, глибочінь, безодню).Завдання 5. Дібрати українські відповідники-синоніми до поданих слів іншомовного походження.

Консенсус, манкурт, лінгвіст, інкогніто, дилетант, демагогія.

Для довідок: одностайність (рішення, яке задоволь­няє всі сторони переговорів тощо); відступник, зрад­ник; мовознавець; секретно, приховано, таємно; ама­тор; окозамилювання, політиканство, словоблудство.

Завдання 6. Прослухайте текст. Випишіть і назвіть синонімічні ряди. Поясніть уживання синонімів та їх роль у ре­ченнях.

Забарвлення неба змінює сонце. Це і зветься зірни­цею, світовою зорею, світанком. Ми говоримо: вечірня зоря згасає. І в нашій уяві постають цілі картини: без­краї поля, засіяні пшеницею, пахощі колосків, дзвін­ка пісня на полі, темна діброва...

Коли обрій починає світлішати, кажуть: займається зоря.

Зараз зірки ніби тоненькі промені. Як золоті нито­чки, висотуються над землею, іскряться. Це мерехтін­ня. Зорі мерехтять.

Як тонко підмітив народ красу природи! Якими виразними, яскравими, соковитими, запашними слова­ми назвав явища! Скільки є слів, які означають лише те, що відбувається з вогнем: горить, блищить, жевріє, полум'яніє... І кожне слово має свій відтінок!

(За В. Сухомлинським)

Завдання 7. Напишіть твір-мініатюру «Моя улюблена пора року», використовуючи синонімічні і антонімічні ряди.

Завдання 8. Спишіть, підкресліть омоніми. З'ясуйте, якою час­тиною мови вони виражені. Поясніть їх значення.

1. Рука шпарко бігла по лінійках сторінок, слова вишиковувалися стрункими шеренгами. 2. Привезли Вересая ввечері додому на панській лінійці. 3. Висока гора, і схід на неї крутий, змією кругом шпиля так і обвився.4. Схід побратимів назначений був на не­ділю. 5. Скоро схід забагровіє, засміється з далини ясне сонечко весни.

Завдання 9. Перепишіть прислів'я. Підкресліть антоніми. Як впливають вони на зміст і виразність прислів'їв?

1. Вгору не підскочиш, униз не провалишся. 2. Хто ви­соко літає, той низько сідає. 3. Зле — не гнися, добре — не пнися. 4. Колос повний гнеться до землі, а пустий до гори стирчить. 5. Свої сухарі кращі чужих пирогів.

(З народної творчості)

Завдання 10. Орієнтуючись на виділені слова, поділіть подані словосполучення на чотири групи: багатозначні слова, синоніми, антоніми, омоніми.

Гострий ніж, гострий дзьоб; могутній тур, тур олім­піади; хоробрий воїн, сміливий воїн; вулканічна лава, де­рев'яна лава; гострий кут, тупий кут; відкрити збори, відкрити книгу; величезний дуб, гігантський дуб; відк­рити книгу, закрити книгу; глибока балка, дерев'яна балка; важлива інформація, важливе повідомлення; ручка дверей, ручка дитини; важка робота, важкий труд; важка робота, легка робота; стояти коло хати, намалювати коло; свіжий хліб, черствий хліб; гніздо птаха, вороже гніздо; заводський брак, брак матеріалу; холодне повітря, тепле повітря; зустріти ввічливо, зуст­ріти привітно; скласти книгу, скласти пісню.


3817238431982808.html
3817274603100258.html
    PR.RU™