Сутність, форми і методи бюджетного фінансування

Бюджетне фінансування - це безповоротне, безвідплатне на¬дання коштів з бюджету. Система бюджетного фінансування охо¬плює принципи, форми та методи надання бюджетних асигнувань суб'єктам господарювання.

Незалежно від джерел покриття фінансування здійснюється на основі таких принципів:

• плановості - витрати з державного бюджету плануються і визначаються законом про Державний бюджет України на кожний рік. Обсяг витрат та цільове спрямування коштів місцевих бюдже¬тів ухвалюються рішенням сесії відповідних місцевих рад. Витра¬ти з децентралізованих фондів грошових коштів відображаються у фінансових планах і кошторисах витрат установ, балансах доходів і витрат підприємств, об'єднань, міністерств і відомств;

• цільового спрямування коштів - кошти передбачаються, надаються та використовуються на суворо визначені цілі та заходи відповідно до затверджених фінансових планів;

• безповоротності та безвідплатності фінансування дер¬жавних витрат - надання коштів без прямого їхнього відшкоду¬вання (непряме відшкодування полягає в матеріальному прирості основних фондів для виробничої та невиробничої сфери, перспек¬тивній підготовці кадрів для народного господарства);

• ефективного використання коштів - одержання суспільно необхідного результату за мінімальних витрат фінансових ресурсів. Практичне здійснення цього принципу супроводжується вдоско¬наленням форм і методів оперативного управління виробничою та фінансовою діяльністю, розробкою додаткових важелів і стимулів, спрямованих на зменшення витрат й інтенсифікацію виробництва;

• оптимального поєднання джерел - при визначенні обсягу фінансування необхідно поєднувати бюджетне фінансування з аль¬тернативними джерелами;

• здійснення постійного контролю - застосовується до всіх ви¬робничих, господарських і фінансових операцій у фінансуванні дер¬жавних витрат. Контроль виконання дає можливість виявити недоліки й помилки у фінансовій діяльності, вжити заходів щодо їхнього усу¬нення, а також забезпечує отримання інформації для перспективного й поточного планування державних витрат як при визначенні цільово¬го спрямування коштів, так і при встановленні їхнього обсягу.У теорії і практиці бюджетного фінансування важливе зна¬чення має правильний вибір й обгрунтування відповідних його форм. Форми бюджетного фінансування слід розуміти як способи надання бюджетних коштів на заходи, передбачені у бюджеті від¬повідно до наукових принципів. За наведеними критеріями можна виділити три найважливіші форми: кошторисне фінансування, бю¬джетне інвестування та державні трансферти.

Кошторисне фінансування - це надання державою бюджет¬них коштів відповідно до затверджених бюджетів і бюджетних розписів бюджетним установам на цілі, передбачені їхніми осно¬вними фінансовими планами (кошторисами). У цьому визначен¬ні вказується джерело коштів (затверджений бюджет), документ, який регулює розподіл коштів (бюджетний розпис), отримувачі ко¬штів (бюджетні установи) та основний документ, який відображає цілі, на котрі виділяються кошти (кошторис бюджетної установи).

Другою формою бюджетного фінансування вважається бю¬джетне інвестування, пов'язане з наданням бюджетних коштів на інвестиційну чи інноваційну діяльність. Бюджетні інвестиції мо¬жуть здійснюватися у вигляді фінансування державних капіталь¬них вкладень, проектного фінансування конкретних інвестиційних проектів, придбання частки акцій чи прав участі в управлінні під¬приємством. У процесі ринкових перетворень цю форму потрібно використовувати насамперед для структурної перебудови еконо¬міки, а також для створення потужної матеріально-технічної бази для соціально-культурної сфери, оборони країни та управління.

Третя форма бюджетного фінансування полягає у наданні державних трансфертів (державні субвенції, державні дотації) та державної допомоги населенню. Державні трансферти слід розу¬міти як невідплатні та безповоротні платежі з бюджету юридичним і фізичним особам, які не призначені для придбання товарів чи по¬слуг, надання кредиту або виплати непогашеного боргу.

Видатки державного та місцевих бюджетів здійснюються з рахунків, відкритих в органах казначейства.3814180798695701.html
3814215115901899.html
    PR.RU™