Тіньова економіка та методи її розрахунку

Ці Методичні рекомендації розроблені з метою оцінки рівня тіньової економіки в національній економіці в цілому та за окремими видами економічної діяльності шляхом непрямого обчислення на макроекономічному рівні вартості товарів (робіт, послуг), яка навмисно завищується або занижується суб’єктами господарювання у статистичній звітності.

Для цілей цих Методичних рекомендацій терміни вживаються в такому значенні:

Тіньова економіка – незареєстрована в установленому порядку економічна діяльність суб’єкта господарювання, яка характеризується мінімізацією витрат на виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг, ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), статистичного анкетування та подання статистичної звітності, наслідком якого є порушення законодавчо встановлених норм (рівень мінімальної заробітної плати, тривалість робочого часу, умови і безпека праці тощо);

Експертна оцінка – дані, отримані шляхом вибіркового опитування експертів на добровільній основі.

Розрахунок рівня тіньової економіки базується на офіційній статистичній звітності щодо економічного та соціального розвитку держави. Вхідною інформацією для розрахунку рівня тіньової економіки є статистична звітність зареєстрованих суб’єктів господарювання, що базується на показниках бухгалтерського обліку, звітності контролюючих органів, аудиту, результатах експертної оцінки щодо обсягів тіньової економіки, вибіркових опитувань суб’єктів господарювання та обстежень домогосподарств.

Органи виконавчої влади в межах своєї компетенції можуть використовувати ці Методичні рекомендації для оцінки рівня тіньової економіки при прийнятті управлінських рішень.


3812223387199611.html
3812275892894624.html
    PR.RU™