Правові заходи охорони надр

Слідпідкреслити, щозначначастина норм Кодексу України про надраприсвяченаправовійохоронінадр. Правова охорона надр - це система заходів (організаційних, технічних, технологічних, соціально-економічних, екологічних, правових тощо), передбачених чинним законодавством України та спрямованих на забезпечення раціонального використання надр і мінеральних ресурсів, недопущення шкідливого впливу робіт, пов'язаних з користуванням надрами, на збереження запасів корисних копалин, гірничих виробок і свердловин, що експлуатуються чи законсервовані, а також підземних споруд, запобігання шкідливому впливу гірничих робіт на стан навколишнього природного середовища, життя і здоров'я людей

Надра, навідмінувідіншихприроднихоб'єктів, практично не можнапоновити. У зв'язку з цимвиникаєнеобхідність у запровадженніособливихвимог, щосприяютьраціональномувикористаннюкориснихкопалин і належнійїхохороні.

Основнимивимогами у галузіохоронинадр є:

— забезпеченняповного і комплексногогеологічноговивченнянадр;

— дотриманнявстановленогозаконодавством порядку наданнянадр у користування і недопущеннясамовільногокористуваннянадрами;

— раціональневилучення і використаннязапасівкориснихкопалин і наявних у них компонентів;

— недопущенняшкідливоговпливуробіт, пов'язаних з користуваннямнадрами, на збереженнязапасівкориснихкопалин, гірничихвиробок і свердловин, щоексплуатуютьсячизаконсервовані, а такожпідземнихспоруд;

— охоронародовищкориснихкопалинвідзатоплення, обводнення, пожеж та іншихфакторів, щовпливаютьнаякістькориснихкопалин і промисловуцінністьродовищабоускладнюютьїхрозробку;

— запобіганнянеобгрунтованій та самовільнійзабудовіплощзаляганнякориснихкопалин і дотриманнявстановленогозаконодавством порядку використанняцихплощ для іншихцілей;

— запобіганнязабрудненнюнадр при підземномузберіганнінафти, газу та іншихречовин і матеріалів, захороненнішкідливихречовин і відходіввиробництва, скиданністічних вод.

У разіпорушенняпереліченихвимогкористуваннянадрамиможе бути обмежено, тимчасово заборонено абиприпинено органами Мінприроди, державного гірничогонагляду, державного геологічного контролю абоіншимиспеціальноуповноваженими на те державними органами в порядку, встановленомузаконодавствомУкраїни.

Такожпередбаченозупиненняроботи на ділянці і повідомлення про цезацікавленихдержавнихорганів у разівиявлення при користуваннінадрамирідкіснихгеологічнихвідшарувань і мінералогічнихутворень, метеоритів, палеонтологічних та іншихоб'єктів, щостановлятьінтерес для науки і культури.

Законодавство про надравстановлюєправовийпріоритетохорони і користуваннякориснимикопалинами як основного багатстванадр, що не відтворюється. Тому не випадково, щоосновнівимогиохоронинадрпов'язані перш за все з порядком користуваннякориснимикопалинами, їхохороноювіднераціональноговикористання, вичерпання і забруднення. З метою охоронивизначеніосновніумовизабудовиплощзаляганнякориснихкопалин.

Так, забороняєтьсяпроектування і будівництвонаселенихпунктів, промисловихкомплексів та іншихоб'єктів без попередньогогеологічноговивченняділянокнадр, щопідлягаютьзабудові.

Забудоваплощзаляганнякориснихкопалинзагальнодержавногозначення, а такожбудівництво на ділянкахїхзаляганняспоруд, не пов'язаних з видобуваннямкориснихкопалин, допускаються у винятковихвипадкахлише за погодженням з відповіднимитериторіальнимигеологічнимипідприємствами та органами державного гірничогонагляду. При цьомуповинніздійснюватися заходи, які бзабезпечувалиможливістьвидобування з надркориснихкопалин.

Порядок забудовиплощзаляганнякориснихкопалинзагальнодержавногозначеннявстановлюєтьсяКабінетомМіністрівУкраїни.

Важливим заходом охоронинадр з метою запобіганнянегативнимдемографічним, соціальним та екологічнимнаслідкамінтенсивноговидобуткукориснихкопалин є установленняквоти на видобутококремихвидівкориснихкопалин.

Забороняєтьсятакожвибірковарозробкародовищкориснихкопалин. При проектуванні, будівництві і введенні в експлуатаціюпідземнихспоруд, не пов'язаних з видобуваннямкориснихкопалин, повиннізабезпечуватисяраціональневикористаннявидобутихгірськихпорід.

Законодавство про надрапередбачаєтакож заходи, спрямовані на охорону земель. Користувачінадрзобов'язаніприводитиземельніділянки, порушені при користуваннінадрами, у стан, придатний для подальшогоїхвикористання (ст. 24 Кодексу України про надра). Зазначенавимогазафіксованатакож у земельному законодавстві.

Правовійохороніпідлягаютьтакожмінеральніресурси, якізнаходяться на поверхні і в надрахморського дна виключної (морської) економічноїзони та континентального шельфу України. Організації та особи, якіздійснюютьроботи в межах виключної (морської) економічноїзони і континентального шельфу України, зобов'язаніраціональновикористовуватиприродніресурси, що в них містяться, попереджатизабруднення водного середовищастічними водами, радіоактивнимиречовинами, відходами, вживати заходи з охоронирослинного і тваринногосвіту.


3809655468591391.html
3809781220679362.html
    PR.RU™